หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

คำขวัญ จ.อ่างทอง

หลวงพ่อโต วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ

อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว และพันท้ายนรสิงห์

วัดท่าอิฐ อ.โพธิ์ทอง

ตลาดน้ำ เอนกฟาร์ม ทุ่งอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
1
2
3
4
5
   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์
 

" เกษตรกรรมก้าวหน้าเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณูปโภค

ชุมชนเข้มแข็งการคมนาคมสะดวกดำรงอยู่อย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "

 
 
  พันธกิจ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
 
 
ภารกิจหลัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
 
1. การส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปัจจัยการผลิต
 
2. การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ประซาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 
3. การส่งเสริมการศึกษาและจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นและประชาชนทั่วไป
 
4. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงปรับปรุง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น
 
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
     
 
ภารกิจรอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
 
1. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
2. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
 
3. การส่งเสริมการเกษตร
 
4. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
 
  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
         
   
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุน ป้องกัน รักษาโรค ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
     
ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
     
ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน บำบัด รักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
     
แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนส่วนรวม โดยตรงกรณีฉุกเฉิน หรือจากสาธารณภัยต่างๆ
     
ส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้ดอยโอกาส ผู้พิการ HIV และ
ผู้ป่วยไข้หวัดนก
     
การปรับปรุงสุขาภิบาลชุมซนและสถานที่
     
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการกีฬา และนันทนาการของจังหวัดในทุกระดับ
     
เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
 
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
         
   
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ฝึกทักษะ และส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาด
     
ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
     
ส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ส่งเสริมปศุสัตว์และประมง ให้ปลอดภัยจากสารพิษ
     
จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเรียนรู้การเกษตร
     
ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMEs) ขนาดกลางพร้อมจัดหา
เงินลงทุน
     
ส่งเสริม ผลักดัน การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง
     
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์
     
ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้ยากจน
     
การส่งเสริม การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอพียง
 
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         
   
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม สะพาน ท่อระบายน้ำ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
     
ขุดลอกคูคลอง พัฒนาแหล่งน้ำ คลองระบายน้ำให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
     
ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ป้องกันตลิ่งพัง
     
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง
     
ส่งเสริม สนับสนุนโครงการแก้มลิง
     
ส่งเสริม สนับสนุน ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคการของท้องถิ่น เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
 
  การพัฒนาด้านการพัฒนาผังเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         
   
แนวทางการพัฒนา

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชน และชุมชน
     
การปลูกจิตสำนึกให้เอกชนและชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยเอกชนและชุมชนมีส่วนร่วม
     
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดส้อมที่ยั่งยืน
     
ศึกษาวิจัยการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     
ส่งเสริมและควบคุมสุสาน และฌาปนสถานเพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อม
     
การพัฒนาการจัดสรรเขตการใช้ประโยซน์การวางผังเมือง และการควบคุมการก่อสร้างอาคาร
     
การพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนแบบบูรณาการ
     
ส่งเสริม สนับสนุน การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก่อสร้างเตาเผาขยะแบบครบวงจร ในจังหวัดอ่างทอง
     
ส่งเสริม สนับสนุนพลังงานทดแทน
 
  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
         
   
แนวทางการพัฒนา

การบริหารในระบบบูรณาการร่วมกับส่วนราช และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
     
ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดอ่างทอง และพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     
พัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     
การส่งเสริมพัฒนางานวิจัยชุมชน (R&D)
     
ส่งเสริมและควบคุมสุสานและฌาปนสถานเพื่อการบริหารจัดการที่ดี
     
ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
     
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แก่ประชาชน
     
การปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     
อุดหนุนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารงานศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเพื่อเสริมสร้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
     
การพัฒนาการจัดตั้งกองราชการเพื่อรองรับงานการถ่ายโอนภารกิจจากทุกส่วนราชการ
 
  การพัฒนาด้านการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนา
         
   
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางนโยบายรัฐบาลจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
     
ดำเนินการหรือประสานงานทุกภาคส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน แนวนโยบายของรัฐบาล
     
ส่งสริม สนับสนุน การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด รวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน จ.อ่างทอง
โทรศัพท์ : 035-632-212
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 035-632-212
จำนวนผู้เข้าชม 169,295 เริ่มนับ 11 พ.ค. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10