หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีพราน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีพราน
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
"เกษตรกรรมก้าวหน้า เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณูปโภค
ชุมชนเข้มแข็งการคมนาคมสะดวก ดำรงอยู่อย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีพราน
 
 
 
พันธกิจ
 
  ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
    การส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปัจจัยการผลิต
    การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
    การส่งเสริมการศึกษาและจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นและประชาชนทั่วไป
    การพัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงปรับปรุง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
    ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
    ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
    การส่งเสริมการเกษตร
    การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุน ป้องกัน รักษาโรค ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒธรรม
  ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน บำบัด รักษา แลแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
  แก้ไขปัญหาความเดือนร้อน ของประชาชนส่วนรวมโดยตรง กรณีฉุกเฉิน หรือจากสาธารณภัยต่างๆ
  ส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้ดอยโอกาส ผู้พิการ HIV และผู้ป่วยไข้หวัดนก
  การปรับปรุงสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการกีฬา และนันทนาการของจังหวัดในทุกระดับ
  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ฝึกทักษะ และส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาด
  ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
  ส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ส่งเสริมปศุสัตว์และประมง ให้ปลอดภัยจากสารพิษ
  จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเรียนรู้การเกษตร
  ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMEs) ขนาดกลางพร้อมจัดหาเงินลงทุน
  ส่งเสริม ผลักดัน การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง
  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์
  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้ยากจน
  การส่งเสริม การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม สะพาน ท่อระบายน้ำ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
  ขุดลอกคูคลอง พัฒนาแหล่งน้ำ คลองระบายน้ำให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
  ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ป้องกันตลิ่งพัง
  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง
  ส่งเสริม สนับสนุนโครงการแก้มลิง
  ส่งเสริม สนับสนุน ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคการของท้องถิ่น เช่นไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
โทรศัพท์ : 035-632-213, 035-632-214 โทรสาร : 035-632-212
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-632-213
 
จำนวนผู้เข้าชม 6,867,019 เริ่มนับ 5 ก.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10